Uskontunnustus eurokeskustelun esteenä?

Kokoomuksen nykyinen puheenjohtaja on lausunut käsityksensä eurosta ja euroalueen kehityksestä. Syynä ulostuloon oli juuri valitun presidentin virkaanastumispuhe eduskunnassa jossa melko ympäripyöreästi ja varovasti todettiin euroon liittyvän pohdittavia ongelmia. Niiden takia presidentti toivoi, ottamatta kantaa ongelmien laatuun tai vakavuuteen, myös periaatteellista keskustelua asiasta.

Blogissani olen jo vuosia varoittanut euron ja euroalueen kehityksen aiheuttamista tulevista pulmista. Euro sitoo yhteen maita, joille yksi ja sama rahapolitiikka kulloinkin sopii kovin eri tavalla. Teoriassa asia voisi olla toinen, mutta käytäntö on mikä on. Eri jäsenmaiden tuottavuus, kilpailukyky ja tulot eli taloudellisen hyvinvoinnin edellytykset kehittyvät aikaa myöten eri tavoin. Heikommin sopeutuvien maiden ahdingon lieventämiseksi tarvitaan tulonsiirtoja ja/tai velkojen yhteisvastuuta. Nopeammin sopeutuvat maat haluavat vastineeksi siirtojen saajat valvontaan. Sovitut säännöt jätetään kuitenkin aikaa myöten noudattamatta. Tilapäisiksi tarkoitetut tulonsiirrot ja yhteisvastuut muuttuvat käytännössä suuremmiksi ja pysyviksi, jolloin valvontaa vastaavasti halutan laajemmaksi ja tiukemmaksi. Lopputuloksena on liittovaltiota muistuttava tila jossa rajaseuduksi muuttuvalla Suomella tulee olemaan enää hyvin vähän sananvaltaa.

Tämä kehitys on tietenkin ongelmallinen vain kansanvallan, itsemääräämisoikeuden ja maan itsenäisyyden kannalta. Se on pulmallista ainoastaan niille, jotka haluavat vaikuttaa itseään ja omaa maataan koskeviin päätöksiin. Yritykset ja yksityishenkilöt jotka eivät halua tai tarvitse sitä tehdä voivat sellaisessa valtiossa elää varsin normaalia elämää. Heidänhän tarvitsee vain tyytyä noudattamaan kotimaisten käskynhaltijoiden välittämiä ja soveltamia lakeja ja sääntöjä (esimerkki tästä on meillä nyt Suomen Pankki). Tilanne arvattavasti muistuttaisi tältä osin osapuilleen taannoista Suomen autonomian aikana vallitsevaa. Silloinkin oli esivallan tuki Suomessa varsin laaja ja monet epäilivät itsenäisyyttä viimeiseen saakka.

Vaihtoehtoinen euroalue itsenäisine jäsenmaineen on tietenkin teoriassa mahdollinen. Sellainen kuitenkin edellyttäisi loppua tulonsiirroille ja yhteisvastuulle. Jokainen jäsenmaa vastaisi itse seurauksista jollei sopeudu yhteisvaluutan vaatimuksiin riittävän joutuisasti. Se kuitenkin edellyttäisi, että sovituista säännöistä pidetään kiinni ja ettei komission johdolla tavoiteltaisi liittovaltiota. Käytäntö on kuitenkin osoittanut tämän alunperin tavoitellun vaihtoehdon mahdottomaksi. Euro johtaa liittovaltioon jolleivät halukkaat jäsenmaat voi irtautua yhteisvastuusta ja sen mukaan tuomista järjestelyistä.

Kokoomuksen ykkösedustajan lausuma oli lukemani raportin mukaan (tässä) yksioikoinen eikä sallinut mitään avausta asian syvemmälle pohdinnalle: ”..minä toivon siitä keskustelua sellaisella rajauksella, että euro on yksiselitteisesti Suomelle hyvä asia. Se on meidän valuutta. Suomalaiset hyväksyy todella vahvalla enemmistöllä sen, että me kuulumme euroon.” Valtiovarainministerimme siis kuittaa poliittisella uskontunnustuksella asian, jolla on aivan keskeinen merkitys tulevalle suomalaiselle hyvinvoinnille, puhumattakaan finanssipolitiikan eri lohkoista.

Nykyhallitusta on moitittu siitä, ettei se päätöstensä valmistelussa vaivaudu selvittämään tarjolla olevia vaihtoehtoja tai keskustella niistä. Valtiovarainministerin lausahdus osoittaa, että tällaiset väitteet pitävät paikkaansa.

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Presidentinvaalit ja euro

Suomalaisille on vuosikausia vakuutettu, ettei EU:sta (tai euroalueesta) voisi kehittyä liittovaltiota muuallakin kuin Suomessa vallitsevan poliittisen vastahakoisuuden takia. Sitoutuminen EU:n kaikkiin ytimiin, mikä edelleen pysyy suomalaisen EU-politiikan peruskivenä, ei siten myöskään muodostaisi mitään uhkaa maamme itsenäisyydelle. Lainsäädännöllisestä, talouspoliittisesta ja ulkopoliittisesta päätösvallasta voitiin käytännössä merkittäviltä osin luopua omiakin arvojamme edustavalle unionille, koska muodollisesti Suomi säilyttäisi kansallisen oikeuden jättää unioni. Sitoutumisen pidemmän aikavälin seuraamuksista ei siten Suomessa tämän mukaan ole tarvinnut keskustella eikä edes välittää.

Tämän ajattelun edellytykset näyttävät loppuvan viimeistään nyt, kun laajenevaa ja tiukentuvaa poliittista integraatiota vastustanut UK jättää unionin. Ranska on yllätyksettömästi ilmoittanut tavoittelevansa yhteisvastuuseen perustuvan unionin nopeaa tiivistämistä ja laajentamista. Tähän kaikki itselleen tulonsiirtoja, riskinjakoa ja velkahelpotuksia toivovat jäsenmaat mielellään suostuvat. Saksan käynnissä olevat hallitusneuvottelut päätynevät näiden tavoitteiden ehdolliseen hyväksymiseen. Tämä olisikin itseään ympäröivää vakaata talousvyöhykettä tavoittelevan Saksan oman edun mukaista. Saksan halua suojella euroaluetta jopa yhteisvastuuta kasvattamalla lisäävät maan alati kasvavat euromääräiset saatavat ja riskit muilta euromailta (ml. EKP:n paisuneen taseen kautta).

Euroalueen jäsenenä Suomelle saattaa jo kuluvan vuoden aikana tarjoutua tilaisuus periaatteen tasolla ilmoittaa, onko maa valmis osallistumaan yhteistyöhön joka tähtää käytännön liittovaltion synnyttämiseen. Jos vastaus olisi varauksettoman myönteinen on vähitellen kaikkien osallistuvien, käytännössä osavaltioiksi muodostuvien maiden kanta saatettava yhdenmukaiseksi tärkeimmissä politiikkalohkoissa. Tämä koskee silloin myös ulkopolitiikkaa ml. sotilaallista liittoutumista. Rajaseuduksi muuttuva Suomi sitoutuisi etukäteen muodostumassa olevan liittovaltion ulkopolitiikkaan tulevia kriisejä ja selkkauksia myöten.

Voisiko euroalueella syntyä suppeampi, liittovaltiota tavoittava ydinjoukko jota ympäröisi euroa käyttävä mutta vähemmän täydellisesti integroituva maiden ryhmä ml. Suomi? Periaatteessa kyllä, mutta rahapolitiikka määräytyisi todennäköisesti ytimen mukaan, jolloin ytimeen kuulumattomilla jäsenmailla olisi samanlaisia talouspoliittisia sopeuttamisongelmia kuin nykyisessä järjestelmässä. Myös muissa asioissa, ml. ulkopoliittisissa kysymyksissä, uusi ydin määräisi entistä selvemmin EU:n yhteisiä toimia ja päämääriä. Silti meidän ei olisi edelleenkään pakko sitoutua EU:n ulkopolitiikkaan jollei Suomi itse sitä halua, eli nykyinen tilanne jatkuisi. Ytimen ulkopuolella olevista jäsenistä tulisi kuitenkin nykyistä selvemmin alus- tai reunavaltioita.

Liittovaltioon vievän kehityksen vaihtoehto on edelleen, pysyvien tulon- ja vastuusiirtojen puuttuessa, euroalueen rakoilu tai jopa pirstoutuminen joskus tulevaisuudessa. Tällaisen tapauksen hirveyttä ja kalleutta on kuitenkin julkisessa keskustelussa ylikorostettu. EU ei toimisi huonommin ilman euroa, mutta ajoittaisia integraation syventämis- ja laajentamisperusteiksi kelpaavia kriisejä olisi nykyistä vähemmän.

Tällä hetkellä ei ole täyttä varmuutta siitä, mikä vaihtoehto euroalueen kehityksessä on toteutumassa ja millä vauhdilla. Myös omien päättäjiemme lopulliset tavoitteet integraation suhteen ovat edelleen yhtä epäselvät kuin ne ovat olleet viimeiset vuosikymmenet. Ainoa toistaiseksi varma asia on, että Suomen presidentillä on säilytetty valta ulkopoliittisissa kysymyksissä. Hänellä on siten osaltaan oikeus ja velvollisuus osallistua kotimaisiin keskusteluihin ja päätöksiin euroalueen tiivistymisestä. Valinnanvaraa on sekä euroa ja siten liittovaltiota kannattavien että niitä vastustavien ehdokkaiden osalta. Jokainen äänestäjä ottakoon tämä huomioon ja antakoon tämän vaikuttaa omaan päätökseensä poliittiselle vakaumukselleen sopivalla tavalla.

Posted in Kommentit | Tagged , , , , | Leave a comment

Liittovaltion kannatus meillä ja muualla

Saksan SPD:n johtaja Martin Schulz ilmoitti joulukuun alussa kannattavansa EU:n muuttamista uudella perussopimuksella Euroopan Yhdysvalloiksi vuoteen 2025 mennessä. Jäsenmaa joka ei tätä hyväksyisi joutuisi jopa jättämään EU:n uuden liittovaltion syntyessä. Erityisen mielenkiintoiseksi ehdotuksen tekee se, että esittäjä käy parhaillaan hallitusneuvotteluja CDU/CSU:n kanssa. Jos hallitusneuvottelut onnistuvat olisi Saksan kanta liittovaltioon ja sen esiasteiden kehittämiseen väistämättä entistä myönteisempi.

Ehdotusta on lyhyesti vastustettu Saksan oikeiston puolelta, mutta sielläkin katsotaan tarpeelliseksi laajentaa ja syventää merkittävästi euroalueen integraatiota. Saksan edun mukaista on viime kädessä kuitenkin sekä ulkopolitiittisesti että taloudellisesti euroalueen ylläpito. Etenkin eteläisen Euroopan maat kannattavat nopeaa siirtymistä kohti solidaarisuutta eli taloudellista yhteisvastuuta. Kehitystä on jarruttanut Saksan haluttomuus rahoittaa pysyvästi ja ennakkoehdoitta muita jäsenmaita. Jos seuraavaan hallitukseen osallistuu SPD on kuitenkin todennäköistä, että tämä haluttomuus vähenee.

Suomessa tämä on tiedostettu, mutta julkinen keskustelu on jäänyt vähäiseksi. Tämä ei ole yllättävää kun muistaa, että Suomessa laajasti rakastetaan euroa mutta vastustetaan esim. pysyviä tulonsiirtoja euroalueen muille jäsenmaille. Todennäköisesti tämä vain osoittaa, etteivät kansalaiset vielä tunnista mitä kaikkea eurojäsenyys meiltä viime kädessä vaatii (tätä on pyritty selvittämään esim. tässä). On tavallaan ymmärrettävää, vaikka älyllisesti epärehellistä, etteivät vaikutusvaltaiset euron ja sen seuraamusten kannattajat Suomessa halua keskustella tulevaisuudesta jota he valmistelevat mutta jolla ei ole kansalaisten keskuudessa kannatusta.

Suhtautumista euroalueen liittovaltioon on äsken ensimmäisen kerran selvitetty useassa maassa samanaikaisesti tehdyn kyselyn avulla (tässä). Tulokset ovat eri maissa mielenkiintoisella tavalla hyvin erilaiset. Saksan ja Ranskan vastaajista noin kolmannes kannattaa liittovaltioksi siirtymistä ja toinen kolmannes vastustaa sitä. Pohjoismaissa ja Suomessa kannattaa liittovaltiota taas vain noin joka kahdeksas kun vastustajia on noin joka toinen. Suomessa vastustus on lisäksi erityisen korkea. Selityksiä tulokseen ei kyselyn tekijä tarjoa, mutta lukija voi varmaan itsekseen kuvitella niitä useitakin.

Kysely ei ole erityisen kattava ja mittaa parhaassakin tapauksessa tilannetta vain tällä hetkellä. Suhtautumiseen pyrittäneen tulevina vuosina vähitellen vaikuttamaan. Liittovaltion heikon kannatuksen takia on odotettavissa, että euroalueen kannattajat Saksassa ja Suomessa entisestään korostavat tulon- ja riskinsiirtojen sekä komission jo esittämien uusien integraatiohankkeiden kuten pankki- ja pääomaunionin teknistä luonnetta. Samalla on odotettavissa voimistuvia puheenvuoroja muun kuin taloudellisen yhteisvastuun lisääntyvästä tarpeellisuudesta (rajajärjestelyt ml. puolustus- ja turvallisuuskysymykset, maahanmuutto, ympäristökysymykset, kauppapolitiikka).

Liittovaltio pyritään toteuttamaan käytännössä, erilaisten yhteisvastuuta edellyttävien järjestelmien ja päätösten avulla ja vähitellen. Sen muodollisesta toteuttamisesta ei keskustella ennen kuin eri maiden kansalaiset ovat siihen jo taipuneet. Tähän tietenkin liittyy riskejä. Jos yhdessä tai useassa jäsenmaassa ilmenee merkittäviä poliittisia tai taloudellisia ongelmia (esim. uusi kansainvälinen finanssi- ja talouskriisi) voi edessä olla euroalueen pirstoutuminen. Mitä pidemmälle integraatio silloin on edennyt, sitä suuremmat ja laajemmat tulevat olemaan yksittäisille maille koituvat taloudelliset kustannukset.

Posted in Kommentit | Tagged , , | Leave a comment

Yritysmaailman zombit

Usein mainittu seuraus äärimmäisen keveästä rahapolitiikasta on normaaliaikoina elinkelvottomien yritysten (”zombie firms”) selviytyminen. Eräillä yrityksillä on ollut vaikeuksia hoitaa korkomenojaan, minkä markkinatalouden vallitessa pitäisi johtaa niiden rahoitusaseman heikkenemiseen ja joko konkurssiin tai saneeraustoimiin. Keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti sekä sijoittajien osittain tästä johtuva korostunut riskiensieto ovat kuitenkin ylläpitäneet näidenkin yritysten rahoitusedellytyksiä.

OECD on kuluvan vuoden alussa julkaissut tutkimuksen, jossa on pyritty selvittämään tämän ilmiön laajuutta ja merkitystä (tässä). Tulokset tukevat olettamusta, että monissa tutkituissa maissa elinkelvottomien yritysten osuus on kasvanut etenkin finanssikriisin jälkeisenä aikana. Esim. Italiassa 2013 kuului 6% yrityksistä ja 19% investoidusta pääomasta näihin yrityksiin. Espanjan osalta vastaavat luvut olivat 10% ja 16% ja Suomessa alle 3% ja noin 6%.

Korkeaan ongelmayritysten osuuteen näyttävät liittyvän alhaisempi normaaliyritysten kasvu ja sijoitustoiminta. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että ongelmayritykset heikentävät normaaliyritystenkin rahoitusasemaa, ehkä johtuen pankkien pyrkimyksistä hajauttaa riskinsä sektoreittain. Laskelmat viittaavat siihen, että ongelmayritysten osuuden kasvu finanssikriisin aikana on vähentänyt muiden yritysten sijoitustoimintaa keskimäärin noin 2% vuonna 2013. Luku ei ole kovin suuri, mutta vaikutus pääoman määrään kasvaa vähitellen merkittäväksi, jos ongelmayritysten osuus pysyy korkeana pitkään.

Ongelmayritysten osuus Euroopassa on kasvanut ripeästi vuodesta 2013 vuoteen 2016 ja on siitä lähtien taas laskenut hieman (tässä ). Esim. BIS on esittänyt, että ongelmayritysten suhteellisen korkea osuus voisi olla osasyy samana aikana tapahtuneeseen kokonaistuottavuuden kasvun heikkenemiseen ( katso tästä sivu 52).

Näyttöä siis löytyy siitä, että matalat korot, runsas likviditeetin tarjonta ja ainakin osittain tähän liittyvä sijoittajien riskiensiedon kasvu ovat haitanneet ja edelleen haittaavat talouden ja tuottavuuden kasvuvauhtia. Keskuspankkien äärimmäisen kevyt rahapolitiikka on siten tuottanut kalliita ja hitaasti korjattavia vaurioita useiden maiden talouksiin. Tämän ei pitäisi olla yllätys kenellekään, kaikkein vähiten keskuspankkiväelle itselleen, koska se vastaa hyvin ennen finanssikriisin alkua laajasti vallinnutta talousajattelua.

Ongelmayritysten olemassaolo vaikeuttaa myös siirtymistä kohti kireämpää rahapolitiikkaa. Niiden elossapysyminen heikentää pankkien saatavien tuottoa ja lisää tappioriskejä. Ainakin maissa, jossa ongelmayritysten osuus on suuri (mm. Espanja, Italia) saattaa pankkijärjestelmien vakaus olla erityisen herkkä korkojen nousulle. Ongelmayritysten yleisyys saattaa voimakkaasti nousseen yleisen velkaantumisen ohella myötävaikuttaa rahapolitiikan normalisoitumisen hitauteen. Toisaalta, mitä kauemmin keskuspankit jatkavat kevyttä rahapolitiikkaansa, sitä suuremmiksi ehtivät tällaiset haavoittuvuudet kasvaa.

Keskuspankkien mahdollisuus lopettaa nykyinen rahapolitiikkansa mahdollisimman vähäisin vaurioin riippuu pysyvän talouskasvun ja/tai inflaation nopeutumisesta. Parhaillaan vallitsee suuri epävarmuus siitä, onko sellaista odotettavissa lähivuosina. Hidastuva tuottavuuskehitys esim. USA:ssa sekä vaimeampi talouskasvu mm. Kiinassa eivät voi olla vaikuttamatta myöskään muiden maiden kasvunäkymiin.

Suurin epävarmuus koskee mielestäni kuitenkin edelleen monilla markkinoilla ennennäkemättömän korkeiksi nousseiden omaisuusarvojen pysyvyyttä. Arvojen nousu ei ole perustunut pysyvään talousnäkymien parantumiseen vaan sijoittajien odotuksiin ja niitä ruokkiviin (raha)poliittisiin odotuksiin. Paljon omaisuutta on tämän hengen turvin viime vuosina hankittu lainavaroin ja historiallisen korkeaan hintaan. Merkkejä odotusten epätasaisesta muuttumisesta on kuitenkin näkyvissä ainakin USA:ssa ( useista asiaa käsittelevistä mielestäni uskottavista kirjoituksista viimeisin on tässä). Arvon lasku köyhdyttäisi sijoittajien lisäksi rahoittavia pankkeja, joille heikentyvä lainanhoitokyky ja vakuusarvojen lasku helposti tuottaa lisäriskejä ja tappioita.

Etenkin laajalle levinnyt ja korkealle noussut velkaantuminen ongelmayrityksineen tekevät läntisten teollisuusmaiden taloudet herkiksi uudelle äkilliselle finanssi- ja talouskriisille. Jos sellainen saapuu, joudumme Suomessa myös lunastamaan suuret taludelliset sitoumuksemme sekä yksityisille että julkisille tahoille. Samalla joudumme nopeasti ratkaisemaan, sitoudummeko euroliittovaltion osaksi yhteisvastuineen vai yritämmekö selviytyä taloudellisesti omalla politiikalla ja valuutalla (asiaa on mm. käsitelty tässä).

Posted in Kommentit | Tagged , , , | Leave a comment

Isoja askeleita euroalueella

EU-komission puheenjohtaja Juncker piti äskettäin puheen EU:n parlamentissa esitellen näkemyksiään unionin tilanteesta ja lähiajan kehittämistarpeista (tässä). Puheen oli odotettu ennakoivan komission esityksiä jäsenmaille tämän syksyn ja tulevan kevään aikana. Komissio onkin jo julkaissut oman työohjelmansa ensi vuodeksi (tässä). Sen mukaan edessämme ovat taas isot askeleet lisäintegraatioon ja laajempaan yhteisvastuuseen.

Vielä joulukuussa on tarkoitus saada jäsenmaiden päämiesten hyväksyminen tuleville linjauksille. Tämän jälkeen yksityiskohtaisista esityksistä ryhdytään neuvottelemaan virkamiesten kesken käyttäen hyväksi komission tulkintaa jo saadusta palautteesta. Neuvottelut päättyvät, kun komissio tulkitsee saaneensa jonkin versionsa taakse riittävän enemmistön. Jäsenmaiden kannalta päämiesten kokous on siten erittäin oleellinen osa sen varmistamiseksi, että omat edut ja näkemykset tulevat otetuiksi huomioon.

Komissio näyttää esittävän euroa koskevissa asioissa käytännössä kaikki ne ehdotukset, jotka sisältyivät Junckerin puheeseen. Ehdotukset eivät euroalueen osalta ole uusia, vaan useimmat löytyvät jo nk. viiden presidentin raportista vuodelta 2015. Euroalueen viranomaiset pitävät siten kiinni käsityksestään, ettei nopeammalle, laajemmalle ja syvemmälle integraatiokehitykselle ole vaihtoehtoa. Kehitys liittovaltion suuntaan ei tältä osin ole Brexitin jälkeen mitenkään heikentynyt vaan jopa kiihtynyt.

Yksityiskohtaisia ehdotuksia on odottettavissa paljon syksyn aikana.

Ensinnäkin luodaan oma European Monetary Fund (entinen EVM), joka määräenemmistöllä hoitaisi valtioiden ja pankkien rahoituskriisit ja olisi kytketty myös kiristettyyn normaaliajan talouskoordinaatioon. Pankkiunionin kriisirahastolle luodaan yhteisvastuullinen perälauta (suuria pankkikriisejä varten) ja EU-budjetille vakauttamistoimi (tuleva vakauttamis- tai työttömyysrahasto). Pankkien ongelmaluotoille tehdään jotain mikä mahdollistaisi yhteisen talletussuojajärjestelmän. Ongelmaluottojen hoitoa helpottavan pääomamarkkinaunionin luomista jatketaan vauhdilla.

Vuoteen 2025 mennessä olisi tarkoitus perustaa yhteisen valtiovarainministerin virka. Samalla aiotaan luoda ”turvallinen eurosaatava” eli arkikielellä eurobondi joka edustaisi kaikkien jäsenmaiden yhteistä velkaa. Sellainen syntynee vain jos etukäteen on sovittu eri kansallisten parlamenttien budjettioikeuksien selvästä rajoittamisesta eli tällaisia ehdotuksia on tulevina vuosina odotettavissa.

Erityisen mielenkiintoisia ovat hankkeet euroalueen viranomaisten vaikutusalueen laajentamiseksi. Perustetaan Euroopan työvoimaviranomainen mm. edistämään jäsenmaiden sosiaaliturvan koordinaatiota. Samoin pyritään laatimaan uusi sosiaalioikeuksien tukijalka joka arvattavasti hyödynnettäisiin tulevassa sosiaaliolojen yhtenäistämistyössä. Merkittävin aloite on mielestäni kuitenkin komission pyrkimys saada vähitellen vaikutusvaltaa kaikkeen siihen, mikä vaikuttaa jäsenmaiden kilpailukykyyn (jo käsittelyssä oleva ehdotus tuottavuuslautakuntien eurooppalaisesta verkostosta).

Olen aikaisemmissa kommenteissani käsitellyt monia näistä esityksistä nimenomaan yleisellä tasolla. Mielestäni on ehdottoman tärkeää arvioida ehdotusten yleistä luonnetta eikä heti syventyä niiden yksityiskohtiin. Euroalueen lyhyt historia osoittaa selvästi, ettei voida luottaa yksittäisten esitysten ja päätösten säilyvän muuttumattomina kovin pitkään. Muistikuvistani ei myöskään löydy esimerkkiä siitä, että euroa koskevien merkittävien muutosten osalta olisi koskaan päädytty vähemmän yhteisvastuuta ja keskusjohtoisuutta vaativiin vaihtoehtoihin. Siksi pitäisi alusta saakka pyrkiä arvioimaan myös esitysten pidemmän aikavälin merkitystä euroalueen keskusjohtoisuuden edistämisessä.

Tänäkin syksynä euroalueen jäsenmaiden päämiesten eteen tuleva agenda osoittaa selvästi, että euro vie kohti liittovaltiota. Monet arvostetut ja arvostamani kommentoijat ovat vuosien varrella olleet toista mieltä. Komission agenda ja Suomen hallituksen epämääräiset alustavat linjaukset viittaavat kuitenkin siihen, että he ovat valitettavasti olleet väärässä.

Euroalueen viranomaisten tavoitteisiin voivat suoraan vaikuttaa etenkin suuret jäsenmaat. Niiden kautta saattavat pienetkin maat osallistua euroalueen kehityssuunnan määrittämiseen, jos valmistelu on kyllin etupainoinen (tältä osin olen samaa mieltä kuin entinen ministeri Siimes). Pienten jäsenmaiden on kuitenkin myös tällöin hyväksyttävä, että omat tavoitteet on alistettava suurten maiden pyrkimyksiin. Jos tämä on liikaa, ovat vaihtoehdot joko liittyminen samanmielisten pienten joukkoon tai eroaminen.

Suomessa uskotaan yleisesti siihen, että Saksa viime kädessä estäisi euroalueen muodostaman yhteisvastuullisen liittovaltion synnyn. Mielestäni tämä käsitys aliarvioi Saksan halua säilyttää ympärillään vapaat markkinat vientituotteilleen ja turvalliset kohteet pankkiensa ja yritystensä sijoituksille. Onhan Saksa tähän saakka jo merkittävästi hyväksynyt ehdollista yhteisvastuuta omien etujensa vaalimiseksi, eikä vielä ole merkkejä myöntymisen lopettamisesta. Siten kuuluminen euroalueeseen maksanee meille jatkossa taas lisää, sekä rahana, vastuina että itsemääräämisoikeutemme menetyksinä.

Niin kauan kuin Suomi viestittää eurojäsenyytemme olevan meille elintärkeä se ymmärretään valmiutena hyväksyä ja maksaa käytännössä mitä tahansa suurten maiden sopimista tavoitteista ja järjestelmistä. Sellainen asenne tekee mahdottomiksi neuvottelut muusta kuin pikkuasioista.

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Suomen EMU-linjauksesta tuli ehdotus

Hallitus on julkaissut ehdotuksensa Suomen alustavaksi kannaksi lähiaikoina alkavia euroalueen syventämistä koskevia keskusteluja varten (tässä). Kanta on pääosin varsin yleisluonteinen, mutta ainakin tässä vaiheessa mielestäni kohtalaisen hyvä. Riskinä on kuitenkin, kuten aikaisemminkin, päättäjieme valmius käytännössä luopua esityksistään, jos ne uhkaisivat siirtää Suomen ulos ”oikeasta viiteryhmästä” eli euroalueen suurten jäsenmaiden (etenkin Saksan) kannattamasta järjestelmästä.

Seuraavassa muutama kommentti eräistä kohdista ehdotuksessa.

Ehdotuksessa tunnustetaan euron vievän kohti tulonsiirtounionia ja käytännön liittovaltiota, jollei määrätietoisesti valita toista vaihtoehtoa eli markkinakuriin perustuvaa jäsenmaiden vastuuta omasta politiikastaan ja velvoitteistaan. Ehdotus puoltaa jälkimmäistä vaihtoehtoa eli paluuta Maastricht-tapaiseen järjestelmään vaikkakin yksittäisin lisäjärjestelyin (mm. valmis pankki- ja pääomaunioni, Euroopan valuuttarahasto ja valtioiden velkajärjestely). Tämähän on nimenomaan se hyvä vaihtoehto jota ei viime vuosina ole kannatettu tai kehitetty euroalueella.

Koska ”oikealla viiteryhmällä” eri syistä näyttää olevan keskittymistä ja tulonsiirtoja tukeva kanta on todennäköistä, että tämä Suomen linjan perusajatus vääntyy tai kääntyy tulevien neuvottelujen aikana.

Suomen ensisijaisesti kannattama uudistus on pankkiunionin loppuunsaattaminen (yhteinen talletussuojajärjestelmä ja kriisinhoitojärjestelyjen kehittäminen) sekä pääomamarkkinaunionin toteuttaminen. Pankkiunioni nähdään ja markkinoidaan joskus vakuutusjärjestelmänä (suhteellisen pienestä vakuutettujen joukosta huolimatta esim. tässä) mutta systeemiriskien varalta on oltava jotain muutakin. Pääomamarkkinaunioni taas katsotaan vaativan esim. jäsenmaiden konkurssilainsäädännön yhtenäistämistä mikä viittaa siihen, ettei se toteudu vuosiin. Samalla käy kansainvälinen keskustelu keskuspankkien luomista uusista ja ehkä kohta poksahtavista finanssikuplista yhä vilkkaampana.

Ehdotukset pankkien lisäpääomasta, valtionvelkojen riskipainon kasvattamisesta sekä pankkien ongelmalainojen hoitamisesta ovat järkeviä mutta mielestäni riittämättömiä. Kannattaisi myös harkita EU-pankkien pilkkomista niin, ettei niistä mikään enää olisi järjestelmäriski. Lisäpääoman progressiivisella korottamisella voitaisiin pyrkiä tähän tai ainakin vaikuttaa suurpankkien kotivaltiovalintaan (Nordea!). Sekä talletussuojan, pankkien ongelmalainojen että valtioiden kriisirahoituksen osalta kannattanee olla realisti – tappioiden syntyessä on jonkun ne maksettava jollei niitä kirjanpitomuutoksilla piilloteta (USA/IFRS vuonna 2009). Jolleivät pankkien omistajat ja sijoittajat maksa tunnustettuja tappioita (riskinä taloushäiriöiden laajentuminen) ovat vuorossa veronmaksajat tavalla tai toisella (tuloksena tulevan verorasituksen kasvu).

Ehdotuksessa vastustetaan määräenemmistöpäätöksiä EVM:n hallituksessa, koska rahoitus perustuu jäsenmaiden budjettirahoitukseen. Tämä jättää avoimeksi Suomen kannan jos rahoitus järjestettäisiinkin esim. erityisellä EU-tason verotuksella. Ehdotuksessa viestitetään valmiutta neuvotella EU-budjettikäytännön kehittämisestä jopa euroaluetta siinä osittain eriyttämällä. Samoin ei ymmärtääkseni selvästi vastusteta EU-budjetin kasvuakaan niin kauan kuin Suomen osuus pysyy kohtuullisena.

On mielenkiintoista ja hiukan huolestuttavaakin, ettei jo tämän ehdotuksen yhteydessä oteta kantaa viime aikoina vilkkaana käytyyn keskusteluun eri verojen yhtenäistämisestä ja EU:n suoraan kantamasta verosta.

Päättäjillämme on nyt erinomainen tilaisuus edetä käytännössäkin linjakkaasti. Yhä useammassa jäsenmaassa esiintyvä poliittisen kentän murros ei ehkä ole paras perusta syvemmälle ja laajemmalle integraatiolle. Ehdotuksen perusteluosat ovat mielestäni selkeät ja edustavat tällaisessa tilanteessa pääosin kannatettavaa ja loogista kokonaisuutta. Sen sijaan niihin tukeutuvat ehdotukset Suomen kannoiksi ovat suurelta osin niin tulkinnanvaraisia, että niiden perusteella on liki mahdotonta ennakoida Suomen lopullisia esityksiä tulevissa neuvotteluissa.

Sopii tietenkin toivoa, että päättäjämme tästä huolimatta noudattavat ehdotuksen perusteluissa esitettyä linjausta. Kokemus menneestä ei tältä osin kuitenkaan ole rohkaiseva. Pikemminkin historia tukee ajatusta, että päättäjillemme neuvottelujen tiukentuessa kelpaa liki mitä vain josta ”oikean viiteryhmän” muut jäsenet pystyvät sopimaan.

Posted in Kommentit | Tagged , , | Leave a comment

Ennenaikainen riemu Nordeasta

Helsingin Sanomat julisti 15.9.2017 pääkirjoituksessaan (tässä ) pankkiunionin ilosanomaa suomalaisille. Pääviesti lehdellä näyttää Nordean kotimaanmuuton jälkeen olevan, että nyt vasta meillä ymmärretään yhteisvastuun merkitsevän jäsenmaiden vastuiden keventämistä eikä lisäämistä. Suomen kannattaa lehden mukaan ottaa Nordea vastaan koska rahallinen riski pankkiunionin takia on niin vähäinen.

Lehti lienee oikeassa siinä, että nihkeä suhtautuminen pankkiunioniin suomalaisten päättäjien keskuudessa nyt on osittain muuttunut. Kun pankkiunioni on houkutellut tänne Nordean satojen miljardien taseellaan on jäsenyydestämme vastuullisten päättäjien tietenkin syytäkin toivoa ulkopuolista apua ongelmien ilmaantuessa. Muut pääkirjoituksen väittämät ovatkin sitten enemmän kyseenalaisia. Mainio läpikäynti tämän hetken tilanteesta löytyy Taloussanomista (tässä). Muistutan myös aikaisemmista blogikirjoituksistani.

Nordean nimenomaisessa tapauksessa on syytä muistaa, mikä pankkiunionin rahallinen tilanne todellisuudessa tällä hetkellä on. Kannattanee myös muistaa, että pankkiunionin viimeiseksi rahalliseksi takeeksi aiotaan muodollisestikin sopia veronmaksajat.

Pankkikriisejä varten ei ole yhteistä rahastoa vielä kerätty kuin nimeksi, mutta on päätetty että sellainen tulee. Täysin koottunakin se riittää yksittäisen suuren pankin pelastamiseen muttei alkuunkaan systeemikriisin rajoittamisen. Tämä merkitsee, että (a) yksittäistenkin suurpankkien kriisin rahoittaminen kaatuu valtioiden vastuulle parhaassakin tapauksessa vielä moneksi vuodeksi ja (b) kaikki useita suurpankkeja koskevat kriisit on edelleen rahoitettava pääosin verovaroin (suoraan tai epäsuorasti EVM:n tai EKP:n luototuksen turvin) jollei pankkeja päästetä nurin tai pelasteta kirjanpitokikkailulla.

Yhteinen talletussuojarahasto on varmaan hyväksi jos kerran pankkiunioniin on liitytty ja aiotaan siellä pysyä. On kuitenkin hyvin vakavia ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia, jotka tällä hetkellä häiritsevät yhteisen talletussuojajärjestelmän tasapuolisuutta ja siten sen syntyä. Eräissä maissa on jo kerätty suojarahastoja kun toisissa näin ei ole tehty. Tiedetään, että eurooppalaisilla suurilla ja pienemmillä pankeilla on merkittävästi ongelmaluottoja, jotka uhkaavat tuottaa tappioita tulevaisuudessa. Samoin vallitsee sitkeä epäily siitä, ettei euroalueen yhteisvalvoja pystykään oikein arvioimaan eri pankkien terveyttä – menneet epäonnistumiset vahvistavat tätä epäilyä. Siihen saakka kunnes nämä asiat ovat selviä ja sovittuja pankkiunioni ei vastaa talletuskorvauksista.

Kansainvälisessä keskustelussa on yhä korostetummin esillä kysymys siitä, milloin seuraava matalasuhdanne suurine omaisuusarvojen laskuineen saapuu. Sellainen saattaisi nyt käydä hyvin paljon kalliimmaksi Suomelle kuin vielä muutama kuukausi sitten, koska Nordean asiakkaiden ahdinko vaikuttaisi pankinkin taloudelliseen tilanteeseen.

Rakenteilla olevasta pankkiunionista riippumatta Nordea muodostaa siten melkoisen riskin Suomen valtion rahoitustarpeelle monta vuotta eteenpäin. Lisämenojen riskistä ei pääse edes pankkiunionin joskus valmistuttua. Olettakaamme, niin kuin julkisuudessamme yleisesti tehdään, että Nordea on ja pysyy muita euroalueen suurpankkeja paremmassa kunnossa. Silloin pankkiunioni vain merkitsee, että suomalaiset joutuvat aikanaan maksamaan osansa jonkin muun suurpankin tappioista tai talletusvastuista. Jos päinvastoin oletamme, että Nordea on ja pysyy suurten europankkien surkimuksena saisimme kyllä todennäköisesti muilta jäsenmailta tukea – jota ei olisi tarvittu jollei pankkiunioni olisi alunperin houkutellut koko Nordeaa tänne.

Saattaa tietenkin olla, että tämä Suomen ongelma osoittautuu tilapäiseksi. Nordea on fuusioissa syntynyt, ja omistajien keskuudessa on uusia fuusioita aktiivisesti etsiviä ja toivovia. Jos pankki fuusioituisi jonkin keskieurooppalaisen suurpankin kanssa onkin oletettavaa, että uusi pääkonttori löytyisi muualta kuin Helsingistä. Silloin pankkiunioni olisi ainakin mahdollistanut sen itse meille aiheuttamansa ongelman ratkaisemisen. Ongelmien tullen Suomi joutuisi tällöin silti pankkiunionin jäsenenä maksamaan osansa eli enemmän kuin pankkiunionin ulkopuolella olisi tarpeen.

Posted in Kommentit | Tagged , , , | 2 Comments

Pankkiunioni, Nordea ja Suomi

Valtiovarainministerimme totesi muutama viikko sitten kohteliaasti, että Nordea on hyvin tervetullut Suomeen. Samalla hänen raportoidaan sanoneen (tässä), että ”Nordean pääkonttorin mahdollinen muutto Suomeen lisäisi hyvin vähän riskejä veronmaksajien näkökulmasta, koska Suomi on mukana EU:n pankkiunionissa ja kriisinratkaisumekanismissa.”

Nordean tulon riskien yhdistäminen pankkiunioniin on hieman hämmentävä. Pankkiunionihan tarkoittaa, että siinä mukana olevat maat sopivat hoitavansa ja viime kädessä ehkä maksavansakin niiden alueella olevien pankkien kriisiksi asti kehittyviä tappioita. Vastuu on periaatteessa rajatonta koska etukäteen ei voi tietää miten paljon tukea saatetaan tarvita markkinoiden vakauden ylläpitämiseksi. On myös syytä muistaa, etteivät jäsenmaat välttämättä seuraa sovittuja sääntöjä (Italian äskeiset pankkitoimet) eli yllätyksiä kaikkiin suuntiin voi olla edessä jos mittava kriisi iskee. Pankkiunionin kustannukset tuntunevat selvimmin maissa jotka ovat raskaasti velkaantuneita ja samalla vastuussa kriisipankeista.

Suomea ei enää voi kutsua vähävelkaiseksi maaksi vaikka se ei vielä kuulu pahimmin velkaantuneisiinkaan euroalueella. Nordean virallinen vakavaraisuus taas raportoidaan hyväksi vaikkei ilmeisesti vielä riittävän korkeaksi Ruotsin kokeneille viranomaisille. Nordean virallista vakavaraisuutta, niin kuin kaikkien muidenkin eurooppalaisten pankkien, tukee merkittävästi valtionlainojen kirjanpidollinen nollariski. Sijoitus valtion lainoihin ei siten edellytä pankeilta pääomapuskuria koska oletetaan, ettei valtioihin liity mitään riskiä. Valtioiden kasvava velkaantuminen ja koron nousun mahdollisuus tekevät tämän jatkuvasti epävarmemmaksi.

Euromaiden rahoituskriisien torjuntaan ja kriisirahoituksen tarjoajaksi on käytössä maiden yhteisvastuulla toimiva Euroopan vakausmekanismi (EVM). Tämä lisännee jossain määrin jäsenmaiden nollariskiolettaman uskottavuutta ainakin niin kauan kuin useimmat euromaat ovat maksukykyisiä.

Nordealle lyhyen aikavälin hyödyt pankkiunionista ovat selvät: pienempi pääomapuskuri (eli mahdollisuus suurempiin osinkoihin) ja samat säännöt ja valvonta kuin muilla vastaavilla pankeilla. Toisaalta pankin vaikutusmahdollisuudet vastuuviranomaisiin päin (EKP ja sen yhteydessä toimiva yhteisvalvonta) heikkenevät samalla oleellisesti. Pääomapuskuri saatetaan pankkiunionissakin vaatia kasvatettavaksi ( katso esim. tästä).

Suomelle koituvan edun osalta tilanne on vähemmän selvä. Nordean siirtyminen ei oleellisesti vaikuta valtion tuloihin suoraan tai epäsuorasti (jollei usko vahvaan ulkomaiseen mainosvaikutukseen). Menot eivät ainakaan vähene. Olettakaamme, että Nordea on ja pysyy muita euroalueen suurpankkeja vakaampana ja kannattavampana. Silloin Suomi ja muut euromaat eivät joudu tukemaan pankkia koska kriisiä ei tule (paitsi ehkä systeemikriisin seurauksena). Ministerin ilo pankkiunionin pelastavasta vaikutuksesta johtunee silloin siitä, että Suomi taas eri tavoilla saattaa joutua tukemaan muissa jäsenmaissa toimivia suurpankkeja. Jos taas Nordea osoittaisi olevansa suurpankkien surkimus on ministerin iloa vielä vaikeampi ymmärtää kun on oletettavissa, että tarvittaessa käydään ensin kriisipankin kotivaltion kukkarolla.

Nordea muuttaa Suomeen riskeineen tilanteessa, jossa kaikkialla pelätään kasvun uutta heikkenemistä ja ylikeveän rahapolitiikan sekä sen välttämättömän kiristämisen seuraamuksia. Kannattaa muistaa, että korkojen nousu ja siitä seuraava omaisuusesineiden arvon lasku heikentäisi sekä pankkien että niiden asiakkaiden taloudellista asemaa. Euroalueella ongelmalainat, joita ei hoideta normaalisti, ovat jo nyt pankeille suuri ongelma (jonka hoitamiseksi ehdotetaan ”hajautettua” yhteisjärjestelmää pankkivalvonnan tapaan ( tässä )). Muutto ei siten tapahdu Suomen kannalta kovinkaan hyvällä hetkellä.

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

IMF:n tilalle EMF?

Muutama päivä sitten Suomen valtiovarainministeri totesi pitävänsä hyvänä saksalaisen kolleegansa kantaa, että Euroopan vakausmekanismista (EVM) kehitettäisiin ”Euroopan valuuttarahasto” (tässä ). Samalla ilmeisesti luovuttaisiin poliittisesti hankalaksi osoittautuneesta yhteistyöstä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa euromaiden talousromahdusten hoitamisessa.

Uudistus on merkittävä usealla tavalla jos se toteutetaan. Se on ilmoitus siitä, että euroalue yhä enemmän korostaa poliittisia näkemyksiä jäsenmaittensa taloudellisten kriisien selvittelyssä. Se johtaa aikaa myöten yhteisten velkojen kasvuun joko EKP:n tai jäsenmaiden varmistaman rahoituksen muodossa. Se on myös väline jolla euromaiden budjetteja nykyistä tehokkaammin voidaan valvoa ja ohjeistaa. Aikanaan siitä voisi ehkä kehittyä yhteinen valtiovarainministeriö jos poliittiset tuulet osoittautuvat suotuisiksi.

Saksa ja Suomi vaativat aikanaan IMF mukaan Kreikan talousongelmien selvittelyyn etenkin kahdesta syystä. Kokemusta kriisimaiden auttamisessa IMF:llä oli verrattomasti enemmän kuin vaihtoehtona esitetyllä EKP:n ja komission yhteistyöryhmällä. Lisäksi IMF:n maine asiantuntijana ilman merkittäviä poliittisia ohjeita (ainakaan Euroopassa) katsottiin varmistavan tehokkaan ja teknisluontoisen kriisien selvittelyn sen sijaan, että ohjelmat mutkistuisivat euroalueen jatkuvan politikoinnin seurauksena.

Nämä tavoitteet olisivat toteutuneet nykyistä paremmin jos IMF:lle olisi suotu vapaammat kädet etenkin Kreikan kriisin selvittämisessä. Keskeiseksi erimielisyydeksi kehittyi ilmeisesti suhtautuminen Kreikan velkojen alaskirjaukseen. IMF on halunnut Kreikalle lopullisen ja peruuttamattoman velkahelpotuksen tulevien rahoitusriskien pysyväksi vähentämiseksi. Euroalueen ja etenkin Saksan puolella tätä on pidetty perussopimuksen vastaisena toimena jota ei voitu hyväksyä siitä huolimatta, että on oltu valmiita toistuvin korko- ja takaisinmaksuhelpotuksin alentamaan heidän saataviksi kirjattujen Kreikan velkojen arvoa hyvinkin merkittävästi. Osoittautui, ettei euroalueella taloudellisia kriisejä enää voidakaan hoitaa ilman suurta määrää yksityiskohtaisia alueen poliittisia tavoitteita ja ohjeita.

Epäilemättä Suomen viranomaiset, Saksan vanavedessä, unelmoivat uudesta riippumattomasta ja suureen asiantuntemukseen nojaavasta Euroopan vakausrahastosta (EMF?). Tämän unelman toteutumiseen on kuitenkin syytä suhtautua epäilevästi. EU ja sitä myöten epäsuorasti euroalue on Brexitin jälkeen entistä selvemmin pehmeää talous- ja rahapolitiikkaa kannattavien jäsenmaiden otteessa. Saksa lienee tulevaisuudessakin valmis pitämään yllä ja rahoittamaan euroaluetta omien vientimarkkinoiden varmistamiseksi. Vientiylijäämää vastaavat ulkomaiset saatavat on turvattava talouskriisien iskiessä eli Saksakin tullee suhtautumaan armollisesti ja sallivasti tulevien kriisimaiden yhteisrahoitukseen. Tällaisessa maailmassa on paljon tilaa jäsenmaiden budjettitalouksien ohjaamiselle mutta vähän tilaa kriisimaiden velkasaneerauksille (muuten kuin velkojen siirtämiselle yhteiselle vastuulle, kuten Kreikassa tapahtui).

Näyttää siltä, että hallituksemme kielteinen suhtautuminen yhteisvastuiden kasvuun euroalueella pätee vain lyhyellä aikavälillä. Uudistukset jotka helpottavat yhteisvastuiden kasvua tulevaisuudessa ja lisäävät niiden todennäköisyyttä näyttävät kelpaavan sille hyvin. Nopeasti velkaantuvassa Suomessa näyttää muutenkin kaikki olevan hyvin – velka kun ei enää rasita ottajiaan juuri ollenkaan EKP:n viisaaksi väitetyn rahapolitiikan ansiosta. Tästäkin unelmasta lienee ennen pitkää vastahakoisesti luovuttava.

Olen osallistunut selvitykseen mahdollisen Suomen euroeron kustannuksista ja eräistä muista seuraamuksista. Eron mielekkyydestä voi olla monta mieltä mutta ainakin vaikuttaa siltä, etteivät taloudelliset kustannukset olisi välttämättä kohtuuttomat (itse selvitys tässä ja lisää vastaavanlaisia kirjoituksia tässä) .

Posted in Kommentit | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tärkeä syksy tulossa

Olen jättänyt blogikirjoitukseni vähemmälle viime aikoina. Siihen on ollut kaksi syytä. Toisaalta olen käyttänyt aikaani kirjoittamaan muuta eli henkilökohtainen kiintiö on tullut täytetyksi toisin. Toisaalta se mistä olen jo vuosia varoittanut, eli määrätietoinen pyrkimys kohti käytännön euroalueen liittovaltiota, on nyt kaikkien nähtävissä. Keskustelun pitäisi nyt kiireellisesti siirtyä koskemaan kysymystä, mitä suomalaisille käytännössä tarkoittaa itsenäisyys. Miten paljon hallitus ja eduskunta voivat luopua päättämisoikeuksistaan ennen kuin itsenäisyys on enää näennäinen? Siitä minulla on oma mielipide muttei riittävästi erityisosaamista muiden valistamiseksi.

EU-komissio on lupaustensa mukaisesti laatinut paperin siitä, miten euroaluetta pitäisi lähivuosina kehittää (tässä). Se on yleisluontoinen ja ylevä tavoitepaperi aikatauluineen, jonka pääkohtiin saataneen päämiesten periaatteellinen siunaus. Yllätyksettömästi se luettelee useita hyvinkin keskeisiä asioita, jotka pitää siirtää hoidettaviksi euroalueen insitituutioille (ml. yhteisvastuu pankkikriiseistä, yhteinen talletussuoja, uusia ohjeistuskeinoja talous- ja sosiaalipolitiikalle ja myöhemmin yhteinen velkainstrumentti, yhteiset rahastot ja uusi yhteinen valtiovarainministeriö).

Lähivuosina on odotettavissa konkreettisia säädösehdotuksia, joiden muodollisista yksityiskohdista, teknisistä ratkaisuista ja aikatauluista saatetaan keskustella paljonkin. Päämiesten lähikuukausina hyväksymiin linjauksiin, sillä tavalla kuin komissio ne tulkitsee, ei kuitenkaan enää palata, jollei jokin suuri jäsenmaa sitä yllättävästi edellytä. Jos Suomen päättäjät haluaisivat pysäyttää maamme siirtymisen osaksi jonkinlaista euroalueen federaatiota, tulisi päätös siis viestittää muille viimeistään syksyyn mennessä. Viivyttely olisi merkki Suomen ajopuupolitiikan ja federaatioon siirtymisen jatkumisesta. Sitä edistää ja helpottaa komission valmius esittää uudistuksia tavalla, jotka eivät muodollisesti edistä yhteisvastuuta vaikka ne käytännössä sen tekevät.

Esimerkkinä komission luovuudesta käyköön ehdotus lähivuosina hyväksyttäväksi ehdotetusta yhteisestä velkainstrumentista. Kyse ei olisi eurobondista vaan sijoituspaperista joka koostuisi kaikkien jäsenmaiden velkapapereista (USA:n finanssikriisistä liikaakin huonoa mainetta saaneet ”asset-backed securities”). Sen hinta vaihtelisi taustalla olevien velkapapereiden riskin ja (joskus toivottavasti palaavan) markkinakoron mukaan. Periaatteessa siihen liittyisi myös tappioriski siltä varalta, että taustalla olevista papereista jokin jäisi takaisin maksamatta (konkurssi). Koska kuitenkin samanaikaisesti on olemassa järjestelmä jonka tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden rahoitustilannetta (yhteisvastuullinen EVM) olisi kyse käytännössä viime kädessä yhteisvastuullisesti taatusta sijoitusinstrumentista. Toiveena lienee, että näiden instrumenttien kysyntä varmistaisi heikkojen eurojäsenten valtionpapereiden kysyntää kohtuullisin koroin silloinkin, kun EKP:n ostot aikanaan vähenevät tai päättyvät.

Tulevina kuukausina on odotettavissa vilkas keskustelu siitä, minkälainen euroalue kävisi Suomelle tulevaisuudessa. Sellainen keskustelu on aina hyväksi siitä huolimatta, että sen käytännön arvo jäänee vähäiseksi. Keskustelu käydään tässä vaiheessa pakostakin melko yleisin käsittein joiden soveltaminen käytäntöön tulee olemaan teknisesti ja poliittisesti erittäin vaikeaa.

Muutama esimerkki ehkä valaisevat ongelman. Olettakaamme, että Suomi ehdottomasti kieltäytyisi yhteisvastuun lisäämisesta (nykyisen hallituksen kanta). Kelpaisiko meille silloin edellisessä kappaleessa selostettu yhteisvastuuta muodollisesti (muttei käytännössä) välttävä rahoitusinstrumentti ja millä reunaehdoilla? Kelpaisiko meille pankkiunionille ehdotettu lisäosa, jossa valtiot/veronmaksajat viime kädessä rahoittavat pankkeja järjestelmäkriisissä muodollisella ehdolla, että nämä rahat jossain vaiheessa maksetaankin takaisin (jota voi suuresti epäillä käytännössä tapahtuvan)? Kelpaisiko meille tulevaisuudessakin tarina, jonka mukaan yhteisvastuu ei kasva niin kauan kuin annettuja lainoja ei muodollisesti kirjata alas siitä huolimatta, että lainaehdot sovitaan velkasiirron varmistamiseksi (niin kuin jo olemme sopineet Kreikan tapauksessa)?

Ongelma syntyy siitä, ettei yhteisvastuun kasvu aina perustu yksiselitteisiin säädöksiin vaan voi toteutua epäsuorasti hyvin monella tavalla. Suurin ja vaikeimmin arvioitava pulma on, ettei voi olla varmuutta euroalueen puitteissa sovittujen sääntöjen tulkinnasta ja soveltamisesta. Tämä johtuu ainakin kahdesta asiasta. Euroalueen instituutioilla on väistämättä federaatio pysyvänä tavoitteenaan ja niiden esitykset ja toimet pyrkivät sitä mahdollisuuksien mukaan edistämään. Lisäksi säädösten soveltaminen on osittain poliittinen prosessi johon heijastuvat kulloinkin vallitsevat suurten jäsenmaiden tavoitteet ja ongelmat. Suomen mahdollisesti asettamien lisäintegraation rajoitteiden noudattaminen tällaisessa ympäristössä on käytännössä hyvin vaikeaa. Tämä merkitsee, että nyt alkava keskustelu palvellee enemmän päättäjien ja heidän asiantuntijansa hyvän olon ja omantunnon kaipuuta kuin virkakoneiston tulevaisuuden poliittisten päätösten valmistelua.

Suomen päättäjillä ja monilla muillakin näyttää olevan käsitys, jonka mukaan tulevan euroalueen integraation rajaaminen meille sopiviin uomiin on mahdollista ja ehkä helppoakin. Mielestäni tämä on toiveajattelua. Jos taloudellinen ja poliittinen kehitys suurissa jäsenmaissa sen sallii, on edessä jonkinlainen federaatio jonka oleellisiin piirteisiin pienet maat eivät pysty vaikuttamaan. Jos suomalaiset tätä hyväksyvät, ei tarvitse oikeastaan tehdä muuta kuin jatkaa tulevien esitysten hyväksymistä kuten tähänkin saakka. Jollei kehitystä hyväksytä, on taas vaikeaa nähdä muuta vaihtoehtoa kuin sanoutua irti valtaosasta uusista euroalueen instituutioita koskevista tai sivuavista säädöksistä.

Posted in Kommentit | Tagged , , , | 1 Comment